Pos Name Cat Club Time
1 T Cornthwaite
Blackburn 45.51
2 T Addison
Helm Hill 47.22
3 J Kevan
Horwich 47.23
4 M Nuttall V 40 Blackburn 48.13
5 M Addison
Helm Hill 49.17
6 G Shaw
Clayton 50.05
7 J Sutton
Blackburn 50.48
8 S Gregory V 40 H Pierrepoint 51.13
9 A.Payne
Clayton 52.54
10 G Pearse V 40 Blackburn 52.54
11 L.Payne V 40 Wharfedale 53.14
12 I.Greenwood V 40 Clayton 53.25
13 A.Life V 40 Clayton 54.14
14 S Torland V 40 Ilkley 54.24
15 C Balderson V 40 Clayton 54.33
16 T Harvey
Nidd Valley 54.46
17 S Bamber
Preston 55.00
18 P Neild
Bowland 55.15
19 M Cottom V 40 U/A 55.35
20 S Watson
Wharfedale 55.48
21 N Holding V 40 W Pennine 55.51
22 W Marshall
Wharfedale 55.54
23 D Naughton V 40 U/A 55.55
24 M Pixton
Rossendale 55.55
25 M Terry V 40 Clayton 56.04
26 D Flemming V 40 Horwich 56.08
27 P Boardman V 40 Horwich 56.26
28 J Dugdale
Clayton 56.41
29 L Barlow
Wesham 56.42
30 M Meadowcroft
Bowland 56.44
31 S Bolland
Bowland 56.44
32 A Welsh V 40 Bowland 57.04
33 I Hutchinson V 40 Bowland 57.30
34 K Broughton V 40 Blackburn 57.44
35 D Waywell V60 Wesham 57.51
36 I Hepburn
Horwich 57.54
37 D Croll V40 Trawden 57.58
38 J Harrison
Wharfedale 58.00
39 C Standish
Calder Valley 58.03
40 N Hewitt V50 Bowland 58.28
41 D Tait V60 Dark Peak 58.29
42 M Almond
Blackburn 58.30
43 N Hindle V50 U/A 58.31
44 P Bramham V50 Keighley 58.36
45 S Budgett LV40 Horwich 59.09
46 A Sunter V40 Horwich 59.37
47 P Johnson V50 Bowland 59.38
48 R Taylor V40 Blackburn 59.39
49 G Balmer V40 Clayton 59.46
50 D O'Duffy V50 Bowland 60.36
51 J Pickup V50 Clayton 60.55
52 M Hetherton V60 Pickering 61.01
53 P Singleton V50 Blackpool 61.04
54 J Gibson V40 Wharfedale 61.12
55 S White V50 Clayton 61.14
56 E McGallum V40 Liverpool 61.36
57 A Yeomans V40 Rossendale 62.03
58 B Scholes V50 Wharfedale 62.08
59 A Holden V40 Wharfedale 62.53
60 A Dugdale V40 Clayton 63.00
61 N Hunt
U/A 63.19
62 D Scott V60 Clayton 63.22
63 L Dixon V50 Helm Hill 63.23
64 N Taylor V40 Wharfedale 63.38
65 H Atkinson V50 Bingley 63.43
66 T Ball V40 U/A 63.59
67 M Gibbison V40 Bowland 64.14
68 S Forsyth
Bowland 64.33
69 J Horrocks LV40 Clayton 64.46
70 N Shepherd V50 Wesham 64.56
71 S Moss V60 Spenborough 64.59
72 S Yeomans Lady Rossendale 65.12
73 V Pratt LV40 Clayton 65.14
74 M Shuttleworth V40 Lostock 65.19
75 G Schofield V50 Chorley 65.26
76 S Sherratt Lady Wesham 65.39
77 A Heaton V50 Bowland 65.57
78 G Harrison
Pickering 66.22
79 T Varley V60 Horwich 66.28
80 C Waterworth V50 Horwich 66.49
81 M Dempsey LV40 Wesham 67.18
82 S Fish V50 Accrington 67.24
83 D Culpan V40 Calder Valley 67.25
84 P Lakeland
Preston 67.27
85 G Large V60 Northern Vets 67.33
86 R Metcalfe Lady Horwich 67.41
87 J Wilcock V40 U/A 67.46
88 K Hoyer LV40 Wesham 67.53
89 R Hurst V50 Clayton 68.35
90 P Walsh V60 Bowland 68.38
91 M Coles V60 Skyrac 69.06
92 J Hignett V50 Rossendale 69.09
93 J Rawlinson LV50 Clayton 69.19
94 P Holdless V40 Spenborough 69.35
95 S Hunn V40 Skipton 69.51
96 L Balmer Lady Clayton 69.53
97 D Richards LV40 Pendle 70.01
98 C Davison LV40 Pickering 72.22
99 J Sharples V50 Wesham 72.29
100 J Cruse LV40 Wesham 72.34
101 D Munroe V60 Clayton 73.12
102 W Walsh
Bowland 74.01
103 L Whittaker LV40 Wharfedale 74.16
104 L Edmondson LV40 Wrekin 74.58
105 A Smart V50 Blackpool 75.56
106 M Taylor
Clayton 75.57
107 R Gaylor V50 Spenborough 76.37
108 E Dodd Lady Wharfedale 80.52
109 G Evan LV40 Bowland 81.29
110 M McDonald V60 Bowland 83.20
111 J Francis V60 Clayton 83.36
112 M Sunter LV40 Horwich 84.05
113 N Hussain V50 Spenborough 84.20
114 S Davies V60 Accrington 84.36
115 K Goss LV60 Clayton 84.57
116 B Singleton V60 U/A 92.04